REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego Czuję Miętę – Zioła, suplementy diety, kosmetyki naturalne

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 1

DEFINICJE

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

 3. Sprzedający – Czuję Miętę Michał Darowski, z siedzibą pod adresem: ul. Józefa Piłsudskiego 11, 24-300 Opole Lubelskie wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 7171537762, nr REGON 522658540

 4. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem https://czuje-miete.com

 6. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz innych opłat dodatkowych, do poniesienia których jest zobowiązany Zamawiający, o ile wyraził zgodę na ich poniesienie.

§2

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Czuję Miętę – Zioła, suplementy diety, kosmetyki naturalne prowadzony jest przez firmę Czuję Miętę Michał Darowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 7171537762

 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 3

KONTAKT

 1. Adres Sprzedającego: Ul. Józefa Piłsudskiego 11, 24-300 Opole Lubelskie

 2. Adres poczty elektronicznej: czujemiete@protonmail.com

 3. Numer telefonu: 510211425

 4. Konsument może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych kontaktowych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);

 3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

 4. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedającego (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedającego).

 5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 7. Towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 8. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) dostawa (wydanie) towaru dochodzi do skutku w momencie przekazania przez kuriera przesyłki i pobrania płatności (w tym momencie sprzedawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na konsumenta).

§ 5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Skutki odstąpienia od umowy:

 7. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;

 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

 9. zwroty wpłat dokonywane są wyłącznie na polskie konta bankowe w złotówkach, lub osobiście w siedzibie firmy;

 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

 11. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie (lub inny wspólnie ustalony) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 14. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie internetowym.

§ 6

REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, odpowiada za jej wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię (okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata) uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedającego.

 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

 5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu lub inny wspólnie ustalony.

 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie internetowym.

§ 7

WYSYŁKA TOWARU

Wysyłka towaru następuje zazwyczaj w przeciągu 24h roboczych, chyba że w opisie towaru widnieje inna informacja na temat realizacji zamówienia.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Zamówiony towar Sklep udostępnia również do odbioru osobistego w swojej siedzibie.

Sprzedający powinien wydać towar niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej.

Realizujemy jedynie krajowe zamówienia, nie wysyłamy przesyłek poza granice Polski.

§ 8

USTALENIA DODATKOWE

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

   a) korzystanie ze Sklepu internetowego przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu oraz sieci Internet.

   b) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania ze Sklepu internetowego;

   c) problemy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

   d) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Użytkownicy Sklepu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na Sklep; Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń internetowych oraz telefonicznych;

   e) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania ze Sklepu internetowego i zablokowania dostępu do Sklepu internetowego Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne, bez podawania przyczyny.

§ 9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

 2. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

 3. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 10

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.

 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności Sklepu.

 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 2. Sklep internetowy nie może być traktowany jako źródło wiążącej (specjalistycznej, naukowej itp.) wiedzy o jakichkolwiek zjawiskach. Porady otrzymane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego nie mają charakteru wiążącego i nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego i osób działających na jego zlecenie. Ze względu na specyfikę Sklepu internetowego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie rad udzielonych przez Sklep internetowy.

 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 4. Sprzedającemu przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany okresu dostępności Sklepu internetowego.

 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu Sprzedający poda taką informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania ze Sklepu internetowego i zablokowania dostępu do Sklepu internetowego Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne, bez podawania przyczyny.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Dane Sprzedającego: Czuję Miętę Michał Darowski, z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 11, 24-300 Opole Lubelskie wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 7171537762, e-mail: czujemiete@protonmail.com, telefon: 510211425
– Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów (numer zamówienia):
– Data odbioru
– Imię i nazwisko
– Adres
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data